Tuesday, May 4, 2010

Giving the moon breakfast


Yuèliang zǒu, wǒ yě zǒu, (Moon moves, I also move,)

wǒ hé yuèliang jiāo péngyou, (I and moon make friends,)

dài lǐ zhuāngzhe liǎng zhī dàn, (pocket in filled+with 2 M eggs,)

sònggěi yuèliang dàng zǎofàn. (to present to moon as breakfast.)


No comments:

Post a Comment